XIX Международная научная конференция «ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» Э.В. Ильенков и проблема человека в революционную эпоху” (Москва, 20-21 апреля 2017 г.)

http://tovievich.ru/news/7831-xix-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-ilenkovskie-chteniya-ev-ilenkov-i-problema-cheloveka-v-revolyucionnuyu-epohu-moskva-20-21-aprelya-2017-g.html

http://www.caute.ru/ilyenkov/conf.html

Advertisements